Nabídka specializovaných činností

(rozvoj jednotlivých funkcí, vědomostí a  dovedností,  v kompetenci speciálního pedagoga)

Komu jsou mé služby určeny?

 • Dětem předškolního věku
 • Dětem školou povinným
 • Klientům s poruchami učení (nyní SVPŠD) typu dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie
 • Klientům s potížemi s učením
 • Klientům s poruchami pozornosti
 • Klientům s mentálním postižením celého věkového spektra
 • Klientům s poruchou autistického spektra
 • Klientům s tělesným postižením
 • Klientům se zrakovým postižením
 • Dětem v raném věku stimulaci či konzultaci postupů k posílení psychomotorického vývoje
 • Rodinám s dítětem či adolescentem s potížemi s chováním