Dotazník pro rodiče a pedagogy žák školy

Dotazník pro učitele, nebo rodiče žáka základní školy

Struktura záznamu pedagogické diagnostiky (zakroužkujte, či jinak označte své pozorování, napište si datum záznamu pro další porovnání s časovým odstupem)

 1. Reakce na kolektiv – bez obtíží, s drobnými vymezováními, konfliktní, straní se (nerozumí, nechápe, není vyzrálé pro kooperativní hru.
 2. Reakce na zadané úkoly – odpovídající – zvláštní, ale plní úlohy - nezvládá, nechápe
 3. Porozumění zadání – chápe, pracuje – dotazuje se – nechápe, neplní
 4. Plnění zadaných úkolů – samostatně – s dopomocí – s trvalým vedením pedagoga
 5. Úroveň sebeobsluhy (oblékání, hygienické návyky, dodržování čistoty, jídlo,..)
 6. Reakce na oslovení (oční kontakt, reakce na jméno)
 7. Chování k autoritě (respektování autority – respektování zákazů – opakované upozorňování – fyzické usměrnění
 8. Afektivní chování – smích – pláč – křik – afekt – záchvatovité chování – nepřiměřené reakce
 9. Hrubá motorika – obratný – neobratný
 10. Jemná motorika – manipulace s předměty – používání předmětů
 11. Grafomotorika – úchop psacího náčiní – správný – drápovitý – křečovitý – neobratný
 12. Mluva – obratná – potíže v artikulaci – řečová vada – další odlišnosti (specifikujte)
 13. Písmo – odpovídající – neúhledné, leč čitelné – chybějící písmena -vynechávky – nesouvislost textu
 14. Čtenářské dovednosti – plynulost – přetrvávající obtíže v plynulosti, leč rozumí – potíže ve čtení, chybí porozumění
 15. Aktivita – pomalý, neaktivní - klidný – aktivní přiměřeně - výrazně aktivní – zbrklý, rtuťovitý
 16. Motivace – jakou motivaci dítě upřednostňuje – materiální (bonbon) – materiálně – sociální obrázek – sociální (pochvala)
 17. Neobvyklé chování, které zaznamenáváte.